Privacystatement

Privacyverklaring van DekaMarkt
Mei 2018, versie 2.6

Dit is de privacyverklaring van DekaMarkt Supermarkten B.V., hierna te noemen DekaMarkt. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken van onze klanten en gebruikers, zowel in de winkels als op onze websites, apps en social media, hierna te noemen digitale kanalen. Het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens is voor ons van belang. DekaMarkt handelt in alle gevallen overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Hierna is te lezen op welke manier DekaMarkt persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en wat hiervoor de grondslag is. Verder wordt uitgelegd of, en zo ja aan wie, persoonsgegevens worden verstrekt. Ook wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden beveiligd en daarnaast wat de beoogde bewaartermijnen zijn. Tot slot  wordt aangegeven hoe je jouw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht van inzage.

 Omdat wij onze dienstverlening en digitale kanalen steeds willen verbeteren, kan deze privacyverklaring ook veranderen. De meest recente versie zal altijd zichtbaar zijn op onze digitale kanalen. Wij raden je aan om onze privacyverklaring regelmatig te controleren, zodat je altijd op hoogte bent van de meest recente versie.

DekaMarkt is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In de zin van de wet, de AVG, is DekaMarkt verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op alle diensten die DekaMarkt verricht waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. DekaMarkt is gevestigd aan de Olieweg 6, 1951 NH, Velsen-Noord.

 Via onze websites kun je doorklikken naar websites van derden, bijvoorbeeld onze leveranciers. Dit betekent echter niet dat DekaMarkt verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites en dus is deze privacyverklaring om die reden niet van toepassing op het gebruik van deze andere websites. Voor meer informatie over hoe deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij je naar de privacyverklaring op hun website.

 

1. Inleiding

1.1 Persoonsgegevens

Zoals hierboven beschreven bevat deze privacyverklaring informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Maar wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Op basis van die gegevens is het mogelijk om jou te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, telefoonnummer en klantnummer. DekaMarkt verwerkt lang niet altijd jouw persoonsgegevens, maar voor sommige diensten, zoals voor het bestellen van boodschappen, bezoek aan de website of het gebruik van de app is dit wel nodig. In de hierna volgende paragrafen wordt uitgelegd waarom bepaalde gegevens worden verzameld voor deze diensten.

1.2 Als je jonger bent dan 16 jaar

Ben je jonger dan 16 jaar dan mogen wij geen persoonsgegevens van jou verwerken zonder toestemming van jouw ouders of  wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer je jonger bent dan 16 verzoeken wij je om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken als je hiervoor geen toestemming hebt gekregen van je ouders of  wettelijke vertegenwoordiger. Dit kan betekenen dat wij voor sommige diensten die wij bieden je zullen vragen om de toestemming van jouw ouders of om jouw identiteitsbewijs om op die wijze jouw leeftijd vast te kunnen stellen. Je zal hierover geïnformeerd worden wanneer dit het geval is.

1.3 Is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Nee, het is niet altijd noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Daarom vragen wij in die gevallen jouw toestemming hiervoor. In andere gevallen is het wel noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het afhandelen van een klacht of het kunnen bezorgen van de boodschappen op jouw adres.

 

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Wij verwerken persoonsgegevens als je onze website bezoekt, onze app gebruikt,  je abonneert op onze nieuwsbrief, gebruikmaakt van onze mobiele telefoniedienst of in sommige gevallen wanneer je onze filialen of bedrijfslocaties bezoekt.

2.1 Bezoek aan onze filialen

Wanneer je winkelt in een van onze filialen is het niet vereist om je te registreren of om een klantkaart te hebben. In de meeste gevallen zelfs zullen er geen persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoek aan onze filialen, maar in de gevallen hierna beschreven, worden er wel persoonsgegevens verwerkt.

2.1.1 Camerabeelden

Al onze filialen zijn uitgerust met beveiligingscamera’s. Wij hebben belang bij het gebruik van deze beveiligingscamera’s, omdat het doel van deze camera’s is het beschermen van onze eigendommen, onze medewerkers, maar natuurlijk ook in het belang van jouw eigen veiligheid. Bij betreding van onze filialen word je op de aanwezigheid van deze camera’s geattendeerd.

2.1.1.1 Hoe lang bewaren wij camerabeelden?

De camerabeelden die wij maken, worden niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij beelden van belang zijn voor een politieonderzoek. Als dit laatste het geval is, worden de beelden in ieder geval zolang bewaard als dat het politieonderzoek gaande is. Daarna zullen de beelden alsnog verwijderd worden.

2.1.2 Deelnemen aan een actie

DekaMarkt organiseert regelmatig verschillende soorten acties, zoals prijsvragen, spellen en winacties. Om deel te kunnen nemen aan een van deze acties is het soms nodig om een formulier in te vullen. Bij sommige acties delen wij persoonsgegevens met derde partijen. Hierover wordt meer informatie gegeven in de actievoorwaarden van de betreffende actie, omdat de derde partij varieert per actie.

2.1.2.1 Welke gegevens?

Wanneer je deelneemt aan een actie verwerkt DekaMarkt de gegevens die jij hebt opgegeven met als doel contact met je op te kunnen nemen nadat je je hebt opgegeven voor de desbetreffende actie en vast te kunnen stellen of je mee kunt doen aan de actie. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, e-mailadres en dat je 16 jaar of ouder bent (geboortedatum).

Wanneer je iets wint, zal DekaMarkt contact met je opnemen en zullen er meer persoonsgegevens worden gevraagd, bijvoorbeeld het adres om een prijs op af te leveren.

De persoonsgegevens verwerken wij op basis van de door jou gegeven toestemming. Bij elke actie zal deze toestemming van jou gevraagd en geregistreerd worden.

2.1.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Om prijzen uit te kunnen reiken en eventuele vragen te kunnen beantwoorden, bewaren wij inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie. Hoe lang de bewaartermijn is, verschilt per actie. Dit wordt vermeld in de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

2.1.3 Afhandelen van klachten of vragen

Als je een vraag of een klacht hebt, hebben wij er belang bij om deze zo goed mogelijk af te handelen. Dit is ook in jouw belang. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal gegevens van je nodig. Het gaat dan in ieder geval om je contactgegevens, omdat we zonder die gegevens jou niet kunnen bereiken. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.

2.1.3.1 Welke gegevens?

Na een vraag of klacht slaan wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres op. Daarnaast slaan wij ook een omschrijving van je klacht of vraag op.

2.1.3.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren.

2.1.4 Terugroepacties

Wij zullen terugroepacties uitvoeren als er onverhoopt iets mis blijkt te zijn met een van onze producten. Dit zal in de meeste gevallen geschieden door een persbericht te plaatsen op onze website,  maar het kan ook zo zijn dat, wanneer wij beschikken over jouw contactgegevens omdat je een account hebt bij ons en wij weten dat je een bepaald product hebt gekocht, wij rechtstreeks contact met je opnemen. Het contact opnemen met jou over deze terugroepacties is zowel in ons belang als dat het van belang is voor jou als klant.

2.1.5 Deelname aan klantenpanel

Om jouw tevredenheid met betrekking tot onze producten, diensten, filialen, websites etc. te kunnen toetsen, doen wij hier onderzoek naar. Hierbij schakelen wij een derde partij in, die gespecialiseerd is in dit soort onderzoeken. Hiervoor wordt vaak een klantenpanel samengesteld. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, ontvang je een paar keer per jaar een uitnodiging om je mening te geven over een bepaald filiaal, de website, een product of dienst. Om deze uitnodiging te kunnen versturen, verwerken wij jouw contactgegevens. Elke keer dat je van ons een uitnodiging ontvangt, kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Het aanmelden voor het klantpanel gebeurt op basis van jouw toestemming. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, vind je in de e-mail een link waarmee je je kan uitschrijven. Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor onderzoeken.

2.1.5.1 Welke gegevens?

Voor het versturen van uitnodigingen verwerkt de derde partij die wij hiervoor hebben ingeschakeld, jouw klantenpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum en de door jou ingevulde antwoorden. Wij ontvangen daarnaast jouw beoordeling.  Afhankelijk van het onderzoek dat wij doen, is het ook mogelijk dat gegevens over jouw huishouden en winkelgedrag worden verwerkt.

2.1.5.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw klantenpanelinschrijving en jouw contactgegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd totdat je niet langer onderdeel wilt zijn van het klantenpanel. Jouw beoordelingen bewaren we ook in ieder geval zolang als je onderdeel bent van ons klantenpanel. Voor statistische doeleinden willen we jouw beoordelingen ook kunnen bewaren, nadat je aangeeft niet langer onderdeel te willen zijn van ons klantenpanel. We zullen er dan voor zorgen dat die gegevens daarna niet langer te herleiden zijn tot jou als persoon.

2.2 Bezoek aan onze websites

2.2.1 Website algemeen

Wanneer je de websites van DekaMarkt bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je, zoals je IP-adres en gegevens over hoe jij gebruikmaakt van onze websites, om onze websites te laten functioneren en ook om deze technisch te kunnen beheren.

2.2.2 Online boodschappen bestellen via onze websites

Op de websites van DekaMarkt is het mogelijk om online boodschappen te bestellen. Je kunt hiervan gebruikmaken door het aanmaken van een account. Het aanmaken van een account is vrijwillig en gebeurt op basis van jouw toestemming. Er is dan wel een aantal gegevens die wij nodig hebben om dit account aan te kunnen maken. Daarnaast is het noodzakelijk voor ons om een aantal van die gegevens te verwerken wanneer jij online je boodschappen bestelt, omdat wij deze bij je moeten kunnen afleveren.

2.2.2.1 Welke gegevens?

Voor het account verwerken we jouw gebruikersnaam, naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast ook of je 16 jaar of ouder  bent (geboortedatum).

Voor het bezorgen van de boodschappen verwerken we jouw naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats.

2.2.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren deze gegevens in ieder geval voor zolang als dat je bij ons een actief account hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben dan zullen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken, verwijderen. Het kan zo zijn dat wij bepaalde gegevens wel moeten bewaren, zoals gegevens over jouw boodschappen. Waar mogelijk zullen wij er in ieder geval voor zorgen dat die gegevens dan niet langer te herleiden zijn tot jou.

2.3 Gebruik van onze app

De services die wij op onze websites bieden, bieden wij ook aan in onze app. Gebruikmaken van onze app is niet verplicht, maar doe je dit wel dan verwerken wij jouw gegevens op basis van de door jou gegeven toestemming hiervoor.

Onze app kent een zelfde service-aanbod als onze website. Wanneer je door middel van onze app gebruikmaakt van dit aanbod  is het vanzelfsprekend dat we ook dan persoonsgegevens van jou moeten verwerken om dit mogelijk te maken. Ook kan je in de app inloggen op jouw persoonlijke account. Evenals onze producten in de winkel scannen en op die manier boodschappen doen.

2.3.1 Welke gegevens?

Voor het account verwerken we jouw gebruikersnaam, naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast ook of je 16 jaar of ouder bent (geboortedatum).

Voor het bezorgen van boodschappen verwerken we jouw naam, geboortedatum,  adres, postcode en woonplaats.

2.3.2 Functionaliteiten in de app

In onze app bieden wij de volgende functionaliteiten aan:

  • Inzien van assortiment en aanbiedingen
  • Boodschappenlijstjes aanmaken
  • Boodschappen bestellen
  • Jouw eerdere boodschappenlijstjes en/of bestellingen inzien
  • Jouw persoonlijke profiel inzien en/of wijzigen
  • Inzien van openingstijden en specifieke services en/of bijzonderheden van onze filialen
  • Boodschappen doen middels zelfscannen in één van onze filialen

 
2.3.3 Boodschappen doen middels zelfscannen via de app
Je kunt met behulp van onze app boodschappen doen in het filiaal. Door gebruik te maken van de zelfscanoptie in de app kun je snel en gemakkelijk jouw boodschappen verzamelen. Zelfscannen met de app kan zowel als anonieme als geregistreerde klant. Om te kunnen bepalen of je gebruik kunt maken van de zelfscanfunctionaliteiten hebben we je locatie nodig. Je locatie gebruiken we alleen om een zelfscansessie te starten.

Daarnaast is het nodig om eenmalig verbinding te maken met ons gastennetwerk. Dit vragen we jou zodat we je altijd een stabiele internetverbinding kunnen bieden en de app goed kunnen laten functioneren.

De gevraagde verbinding met ons gastennetwerk geeft ons op geen enkele wijze toegang tot gegevens, gedrag en/of activiteiten. Wel gelden onze Algemene Voorwaarden voor gebruik gastennetwerk en de Algemene Voorwaarden omtrent gebruik zelfscannen

 2.3.4 Zelfscannen met de app als anonieme klant

Als je als anonieme en dus niet-ingelogde  klant de app gebruikt om te zelfscannen in het filiaal dan slaan wij hier geen persoons- of gebruikersgegevens van op.

Daarnaast is het nodig om eenmalig verbinding te maken met ons gastennetwerk. Dit vragen we jou zodat we je altijd een stabiele internetverbinding kunnen bieden en de app goed kunnen laten functioneren.

De gevraagde verbinding met ons gastennetwerk geeft ons op geen enkele wijze toegang tot gegevens, gedrag en/of activiteiten. Wel gelden onze Algemene Voorwaarden voor gebruik gastennetwerk.

2.3.5 Zelfscannen met de app als geregistreerde klant

Als je als geregistreerde en ingelogde  klant de app gebruikt om te zelfscannen in het filiaal dan slaan wij het gebruik van de scanner en de gescande producten op zodat je altijd inzicht hebt in je gescande producten vanuit jouw ‘Mijn DekaMarkt’ omgeving.

Daarnaast is het nodig om eenmalig verbinding te maken met ons gastennetwerk. Dit vragen we jou zodat we je altijd een stabiele internetverbinding kunnen bieden en de app goed kunnen laten functioneren.

De gevraagde verbinding met ons gastennetwerk geeft ons op geen enkele wijze toegang tot gegevens, gedrag en/of activiteiten. Wel gelden onze Algemene Voorwaarden voor gebruik gastennetwerk.

Indien je toestemming hebt gegeven voor profilering dan kunnen we jouw zelfscangegevens gebruiken om gerichte aanbiedingen te doen en communicatie en aanbod op jouw scangedrag af te stemmen.

2.3.6 Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren deze gegevens in ieder geval voor zolang als dat je bij ons een actief account hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben dan zullen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken, verwijderen. Het kan zo zijn dat wij bepaalde gegevens wel moeten bewaren, zoals gegevens over jouw boodschappen. Waar mogelijk zullen wij er in ieder geval voor zorgen dat die gegevens dan niet langer te herleiden zijn tot jou.

2.4 Nieuwsbrief

Op onze websites is het mogelijk je aan te melden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van aanbiedingen en acties. Om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Ook is het mogelijk om aan te geven welk filiaal jij doorgaans bezoekt, zodat de openingstijden van deze winkel ook in de nieuwsbrief worden vermeld of specifieke aanbiedingen.

Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kun je je via de link onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven.

2.4.1 Hoe lang worden de gegevens bewaard?

In ieder geval voor die periode waarbinnen jij ons toestemming hebt gegeven om jou een nieuwsbrief te mogen sturen. Na het intrekken van je toestemming om jou een nieuwsbrief te mogen sturen zullen wij er voor zorgdragen dat jouw persoonsgegevens niet langer voor dat doel worden verwerkt.

2.5  Extra acties en informatie

Naast het aanmelden voor de nieuwsbrief vragen we je om toestemming voor extra acties en informatie. Hiermee ontvang je als klant informatie over kortingsacties, reviewverzoeken, relevantie informatie en persoonlijke aanbevelingen op basis van je eerdere bestellingen, voorkeuren en gegevens uit je profiel. Hiervoor gebruiken wij de gegevens welke je registreert bij het aanmaken van een account.

2.6 Social media

Als je ervoor kiest om via social media contact met ons op te nemen, verwerken wij de persoonsgegevens die jij op dat moment aan ons verstrekt. Het doel hiervan is om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.

2.6.1 Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij slaan in principe geen gegevens op als je contact met ons opneemt via social media. Mocht het zo zijn dat we advies nodig hebben van een interne afdeling delen wij enkel de benodigde gegevens met hen, zodat zij de vraag juist kunnen beantwoorden.

Als dit nodig is, worden deze gegevens niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren.

2.7 DekaMobiel  

Als je een startpakket voor  DekaMobiel aanschaft dan kan je deze anoniem activeren in één van onze filialen en direct gebruiken. Je hebt daarna de mogelijkheid om door middel van het 06-nummer en de pincode in te loggen op DekaMobiel. Hier kan vervolgens een e-mailadres of alternatief telefoonnummer worden ingevoerd. 


3. Delen we gegevens met derde partijen?

DekaMarkt maakt gebruik van de diensten van derde partijen (zoals e-mail en postdiensten). DekaMarkt blijft verantwoordelijk voor de verwerking en blijft het aanspreekpunt voor jouw vragen over jouw persoonsgegevens.

Wanneer we gebruikmaken van derde partijen zorgen we ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

Soms zijn we verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen wanneer dit nodig is voor politieonderzoek of wanneer wij hier specifiek om verzocht worden. Het zou ook kunnen dat wij genoodzaakt zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan fiscale autoriteiten of een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook is het mogelijk om contact met ons op te nemen via Facebook. Dit betekent dat deze partij jouw en onze persoonsgegevens verwerkt. Deze diensten zijn gevestigd buiten  de Europese Economische Ruimte (EER).

3.1  Met wie delen we gegevens?

Wij delen gegevens met o.a.:

  • Belastingdienst
  • Afterpay


4. Worden er persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?

Ons uitgangspunt is om, buiten de met onder 4 genoemde partijen, jouw persoonsgegevens niet buiten de EER te verwerken. Onze systemen en applicaties waarin jouw persoonsgegevens worden gewerkt zijn gevestigd binnen de EER.


5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft DekaMarkt een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder paragraaf 5 van deze verklaring duidelijk is gemaakt, verwerken we buiten  Facebook  alleen persoonsgegevens binnen de EER. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon  terechtkomen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy-bewustzijn. Wij zorgen ervoor dat, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. Onze systemen en applicaties zijn beveiligd volgens de laatste beveiligingsstandaarden.


6. Rechten uitoefenen

Wij vinden het belangrijk dat je de rechten die je hebt op basis van de AVG kunt uitoefenen. Daarom kun je gemakkelijk een e-mail sturen naar klantenservice@dekamarkt.nl

Je hebt het recht op inzage in en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door DekaMarkt. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Verder kun je uiteraard altijd de gegevens in jouw account of de app inzien en wijzigen. Hiervoor hoef je echter geen verzoek in te dienen bij de klantenservice, tenzij je natuurlijk een vraag hebt over je account of de app, dan kun je altijd contact met ons opnemen.


7. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

DekaMarkt vindt het belangrijk dat jij tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy. Ook al doen wij er alles aan om dit bereiken en zo te houden, en klachten en opmerkingen graag persoonlijk met je bespreken,  kan het natuurlijk zo zijn dat je niet tevreden bent. Mochten wij hier samen niet uit kunnen komen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

DekaMarkt maakt gebruik van cookies

Om de website optimaal te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.
Door op 'ik ga akkoord' te klikken, plaatsen wij de volgende cookies:
Als je niet akkoord gaat, plaatsen wij enkel functionele- en analytische cookies welke niet herleidbaar zijn.
Als je meer informatie wilt over cookies, bekijk dan ons cookiebeleid of klik op 'meer informatie'.
Meer informatie